Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom: "Automatizovaná linka na spracovanie zemiakov - časť 2"

in
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom: "Automatizovaná linka na spracovanie zemiakov - časť 2"

(1) Identifikácia
Názov: LUNYS, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 4512/96, Poprad 059 51
IČO: 36 472 549
IČ DPH: SK2020019518
zastúpený: Peter Kaňuk, Stanislav Petrula, konatelia
Telefón: +421 905 377 756
e-mail roman.gereg@lunys.sk
Internetová adresa: www.lunys.sk

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie:
Názov: Euro Dotácie, a.s.
IČO: 36 438 766
IČ DPH:SK2022122520
Kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Waczlavová

Sídlo:
Obec (mesto): Žilina
PSČ: 010 01
Ulica: Na Šefranici
Číslo: 1280/8
Telefón: +421 41 5665 265
Elektronická pošta: waczlavova@eurodotacie.sk
Internetová adresa: www.eurodotacie.sk

(2) Identifikácia predmetu obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka „Automatizovanej linky na spracovanie zemiakov – časť 2“, ktorá
je rozšírením už obstaranej automatizovanej linky na spracovanie zemiakov s označením
AUTOPPL2020, LUNYS01, s ktorou musí byť kompatibilná. Bližšie informácie ohľadom predmetu
zákazky sú súčasťou Technickej a cenovej špecifikácie /Príloha č.2/, Návrhu kúpnej zmluvy
/Príloha č.3/ a Technickej špecifikácie obstaranej Automatizovanej linky na spracovanie
zemiakov – časť 1 /Príloha č.4/

Lehota dodania: 30 týždňov od vystavenia objednávky kupujúceho predávajúcemu

CPV kód: 42215200-8 Zariadenia na spracovanie potravín

(3) Financovanie predmetu obstarávania
Zákazka bude financovaná v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a z vlastných zdrojov.

(4) Lehoty
Predloženie cenovej ponuky: do 24. 08. 2021 do 24:00 hod

(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky
– Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 výzvy)
– Vyplnená príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk
– Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (scan dokladu)

(6) Miesto a Spôsob doručenia cenovej ponuky
Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom, alebo e-mailom.
Pri doručovaní e-mailom sa ponuka zasiela na adresu: waczlavova@eurodotacie.sk alebo
obstaranie@eurodotacie.sk. Do predmetu správy je potrebné uviesť „Súťaž – LUNYS – Neotvárať“.

Pri doručovaní poštou, kuriérom sa ponuka doručuje na adresu:
Euro Dotácie, a .s.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Waczlavová

Obálka cenovej ponuky bude obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo)
a označenie „Súťaž – LUNYS – Neotvárať“. V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za
predčasné otvorenie obálky.
Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo
mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.

(7) Kritérium hodnotenia
Najnižšia cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.

(8) Ostatné informácie
Príloha č. 2 – technická a cenová špecifikácia obsahuje aj parametre už obstaranej
Automatizovanej linky na spracovanie zemiakov – časť 1. Dotknuté časti sú zvýraznené a v časti
hodnota predkladateľa ponuky vyčiarknuté. Tieto časti uchádzač nevypĺňa. Uvedené parametre
slúžia pre potreby prehľadnejšieho opisu jednotlivých časti zariadenia, tak aby bola zabezpečená
kompatibilita ponúkaného zariadenia s už obstaraným zariadením.

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka s ktorej
návrhom sa uchádzač oboznámil a predložením svojej ponuky akceptuje podmienky v nej
uvedené.

LUNYS, s. r. o. si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak
neprijateľná, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a nebolo možné ich
vopred predpokladať.

LUNYS,s. r. o. si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol
nepravdivé údaje.

Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť
dokumentácie tejto zákazky.

V prípade, že v rámci opisu predmetu zákazky bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup,
značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s
§42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení predložiť ponuku i na technický a
funkčný ekvivalent.

Poprad, 10. 08. 2021

Peter Kaňuk, konateľ
Stanislav Petrula, konateľ

Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 – Technická a cenová špecifikácia
Príloha č.3 – Návrh Kúpnej zmluvy
Príloha č.4 – Technická špecifikácia Automatizovanej linky na spracovanie zemiakov – časť 1Aktualizácia dňa 17. 09. 2021

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU

Prikladáme dokument Záznam z prieskumu trhu ku zákazke „Automatizovaná linka na spracovanie zemiakov – ČASŤ 2“.

Príloha – Záznam z prieskumu trhu