Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Extra služba – dovoz ovocia, zeleniny a potravín pre domácnosti

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre E-SHOP extra službu – dovoz ovocia, zeleniny a potravín pre domácnosti sú vydané spoločnosťou LUNYS, s.r.o., sídlo: Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad, IČO: 36472549, DIČ: 2020019518, IČDPH: SK2020019518, zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12769/P (ďalej len „LUNYS“).

I. Extra služba – dovoz ovocia, zeleniny a potravín pre domácnosti

Všeobecné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky využívania služby označenej ako „Extra služba – dovoz ovocia, zeleniny a potravín pre domácnosti“ (ďalej len „Služba“) poskytovanej spoločnosťou LUNYS upravenej na webovej stránke www.lunysdomov.sk (ďalej len „Webová stránka“).

Služba spočíva v prezentácii tovaru spoločnosti LUNYS (ďalej len „Tovar“) na Webovej stránke umožňujúcej po registrácii zákazníka a jeho prihlásení vytvoriť si nákupný zoznam zákazníka obsahujúci Tovar (ďalej len „Nákupný zoznam“), a v dodaní (a kúpe) Tovaru. Tovar prezentovaný na Webovej stránke nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

Službu je oprávnená využiť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, vyjadrila súhlas s týmito VOP a riadne sa zaregistrovala na cez Callcentrum spoločnosti LUNYS alebo na webovej stránke (ďalej len „Zákazník“). Zákazníkom nie je právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ani fyzická osoba mladšia ako 18 rokov. Spoločnosť LUNYS si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru, ktoré vzhľadom na všetky okolnosti nebolo urobené pre domácnosť alebo fyzickú osobu.

Uzatvorenie zmluvy

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna zmluva na Tovar medzi spoločnosťou LUNYS, ako predávajúcim a Zákazníkom, ako kupujúcim, je v rámci Služby uzatvorená vždy prevzatím Tovaru Zákazníkom a zaplatením kúpnej ceny, ku ktorej dochádza po dodaní Tovaru podľa Nákupného zoznamu Zákazníka a jeho prezretí na mieste určenom Zákazníkom („zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov LUNYS“ alebo iba „zmluva“). Odmietnutie Tovaru Zákazníkom v mieste dodania Tovaru nemá pre Zákazníka nijaký následok a neznamená napr. odstúpenie od zmluvy.

Zákazník vytvorením a potvrdením Nákupného zoznamu uskutočňuje návrh na dodanie Tovaru nachádzajúceho sa na Webovej stránke. Do okamihu potvrdenia objednávky Zákazníka nemôže byť žiadny z úkonov spoločnosti LUNYS považovaný za akceptáciu takéhoto návrhu, pričom dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na Webovej stránke je viazaná na aktuálne skladové zásoby konkrétnej prevádzkarne LUNYS. Spoločnosť LUNYS dostupnosť Tovaru negarantuje.

II. Registrácia Zákazníka

Registračný formulár

Vytvorenie Nákupného zoznamu, objednanie dodania Tovaru z Nákupného zoznamu a následná kúpa Tovaru je možná len, ak Zákazník náležite a správne (riadne) uvedenie registračné údaje pri registrácii cez Callcentrum spoločnosti LUNYS alebo Webovú stránku pre budúce vytvorenie Nákupného zoznamu a objednanie dodania Tovaru, t.j. meno a priezvisko Zákazníka, presnú adresu dodania, telefónne číslo, e-mailovú adresu (ktorá bude neskôr použitá ako prihlasovacie meno), heslo a potvrdenie, že sa Zákazník oboznámil s týmito VOP a Pravidlami ochrany súkromia a cookies a jeho súhlas so znením oboch týchto dokumentov (ďalej len „Registrácia“).

Zákazník je povinný pri Registrácii uvádzať len údaje, ktoré sú aktuálne, pravdivé, presné a úplné. Po zadaní registračných údajov klienta na Webovej stránke alebo cez Callcentrum, bude zákazníkovi najneskôr do 12 hodín doručený aktivačný link na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Potvrdením aktivačného linku a nastavením si svojho vlastného hesla, je možné sa do objednávacieho systému prihlásiť pomocou prihlasovacieho meno – registrovaný e-mail a pomocou zvoleného hesla. (ďalej len „Účet“).

V prípade, že zákazník odošle alebo uvedenie registračné údaje s uvedením miesta doručenia, ktoré nie je aktuálne pokryté, LUNYS si vyhradzuje právo nezaslať aktivačný link podľa vyššie uvedeného postupu a uchová registračné údaje a do doby, kedy bude miesto doručenia pridané do pokrytia LUNYS-u. Následne bude zákazník telefonicky informovaný o možnosti dokončenia registrácie a zaslania aktivačného linku pre tento účel, s čím môže vyjadriť súhlas.

Spoločnosť LUNYS nie je zodpovedná za následky:

a) uvedenia falošných alebo neúplných údajov počas Registrácie alebo ich neaktualizovanie Zákazníkom,

b) sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretím osobám Zákazníkom.

Zánik a zrušenie Účtu

Zákazník môže zrušiť Účet z akéhokoľvek dôvodu, a to prostredníctvom Zákazníckej linky. Spoločnosť LUNYS má právo kedykoľvek zrušiť Účet Zákazníka aj bez uvedenia dôvodov alebo informovania Zákazníka, ak má spoločnosť LUNYS dôvodné podozrenie, že:

a) Zákazník porušuje VOP alebo ustanovenia právnych predpisov,

b) Zákazník vykonáva činnosti, ktoré môžu znamenať neoprávnený zásah do štruktúry Webovej stránky, do ktorej nemá Zákazník riadny prístup, alebo ak Zákazník svojím zásahom ohrozuje fungovanie Webovej stránky, bez ohľadu na spôsob a techniku neoprávneného zásahu.

Registrácia zaniká smrťou Zákazníka alebo skončením poskytovania Služby spoločnosťou LUNYS. Zánikom alebo zrušením Registrácie nie sú dotknuté ustanovenia VOP, ktoré vzhľadom na svoju povahu a podstatu trvajú aj po zániku alebo zrušení Registrácie.

III. Webová stránka

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom Webovej stránky je spoločnosť LUNYS, ktorá je v súlade s príslušnými zákonmi upravujúcimi práva duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, oprávnená vykonávať práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Webovú stránku, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah.

Fotografie Tovaru zobrazeného na Webovej stránke majú ilustračný charakter, používajú sa výlučne na prezentáciu Tovaru a môžu sa mierne líšiť od skutočného Tovaru. Fotografie a popis pod jednotlivým Tovarom dodávajú výrobcovia, dodávatelia alebo spoločnosť LUNYS.

Všetky informácie uvedené na Webovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií sú chránené zákonom. Každé ich nepovolené použitie, či už úplné alebo čiastočné, predstavuje porušenie zákona.

Technické požiadavky

Na využívanie Služby na Webovej stránke musí koncové zariadenie Zákazníka spĺňať nasledovné požiadavky: širokopásmové pripojenie k internetu, internetový prehliadač, ktorý podporuje CCS a JavaScript, aktivovaná podpora cookies, aktivovaná podpora vyskakovacích okien, operačný systém a aktívna e-mailová adresa.

Používanie a spravovanie Webovej stránky

Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba, je povinný používať Webovú stránku v súlade s jej účelom a VOP, ako aj v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, a zároveň je povinný zdržať sa činností, ktoré môžu narušiť jej správne fungovanie. Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba, nesmie najmä:

a) poškodzovať dobrú povesť spoločnosti LUNYS, ani práva tretích osôb,

b) narúšať používanie Webovej stránky, brániť používaniu Webovej stránky iným Zákazníkom,

c) zasahovať do obsahu, bezpečnosti alebo technickej povahy Webovej stránky,

d) využívať Webovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ,

e) posielať vírusy na Webové stránky, príp. akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy,

f) vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Zákazníka,

g) pokúšať sa vniknúť do Účtov iných Zákazníkov,

v opačnom prípade je spoločnosť LUNYS oprávnená zrušiť Účet príslušného Zákazníka. Zákazník je v celom rozsahu zodpovedný za všetky úkony, ktoré budú vykonané prostredníctvom jeho Účtu na Webovej stránke. Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť LUNYS o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho hesla (Účtu) treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je spoločnosť LUNYS oprávnená príslušný Účet zablokovať, prípadne vyzvať Zákazníka k zmene jeho prihlasovacieho hesla.

Spoločnosť LUNYS bude pravidelne vykonávať činnosti na zlepšenie kvality fungovania Webovej stránky. Pri používaní Webovej stránky môže dôjsť k chybám alebo technickým problémom. V takomto prípade by mal Zákazník takúto situáciu nahlásiť spoločnosti LUNYS prostredníctvom HELPDESK spoločnosti LUNYS na adrese: helpdesk@lunys.sk (ďalej len „Zákaznícka linka“). Spoločnosť LUNYS následne vykoná všetky úkony smerujúce k obnoveniu správneho fungovania Webovej stránky.

Spoločnosť LUNYS si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup Zákazníka (úplne alebo čiastočne) k Webovej stránke s cieľom technicky ju zdokonaliť, vykonať jej údržbu alebo ju aktualizovať, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia zaslaného Zákazníkovi.

Spoločnosť LUNYS nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Zákazníkovi priamo alebo nepriamo v dôsledku:

a) prerušenia fungovania Webovej stránky,

b) neoprávneného zásahu Zákazníka alebo akýchkoľvek tretích osôb do Webovej stránky,

c) nezlučiteľnosti Webovej stránky s koncových hardvérom alebo softvérom Zákazníka alebo pripojením k

internetu,

d) technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Webovej stránky.

IV. Cena Tovaru

Orientačná cena

Cena Tovarov na Webovej stránke je uvádzaná v mene EUR vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty, pričom táto cena je len orientačná a v čase dodania Tovaru sa môže líšiť od ceny toho istého Tovaru uvedenej na Webovej stránke v čase potvrdenia Nákupného zoznamu, ktorý bol zaslaný (ďalej len „Orientačná cena“).

Dôvod Orientačnej ceny je nasledovný:

  • menšie rozdiely vo váhe voľne predávaného Tovaru, pričom maximálne odchýlky vo váhe sú uvedené v článku VI, bod 1. týchto VOP, alebo dodanie Náhradného tovaru namiesto nedostupného Tovaru.

Cena za tovar je uvádzaný už vrátane ceny za prepravu tovaru.

Ak je cena dodaného Tovaru (ďalej len „Cena“) vyššia ako Orientačná cena, Zákazník má právo odmietnuť kúpu takéhoto Tovaru priamo pri jeho dodaní. Cena Tovaru, ktorý bol odmietnutý, nebude stiahnutá z účtu Zákazníka vedeného v banke, a to aj keď boli takéto údaje zadané pred dodaním Tovaru prostredníctvom platby v režime on-line.

Spoločnosť LUNYS doručí zákazníkovi potvrdený Doklad o kúpe, na e-mailovú adresu zákazníka určenú pri registrácii po dodaní tovaru, ktorý zákazník potvrdil a prevzal. Doklad o kúpe obsahuje:

a) obchodné meno spoločnosti LUNYS, sídlo, IČO a zápis v obchodnom registri,

b) dátum predaja,

c) názov a množstvo Tovaru,

d) Cenu jednotlivého Tovaru a celkovú Cenu, ktorú Zákazník zaplatil (ďalej len „Doklad o kúpe“).

Odoslaním objednávky zákazník prejavuje svoj súhlas so zaslaním Dokladu o kúpe v elektronickej forme na e-mailovú adresu zákazníka.

V prípade, že zákazník požaduje listinné vyhotovenie Dokladu o kúpe, môže o tejto požiadavke kontaktovať call-centrum prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla uvedeného v kontaktoch a jeho požiadavke bude následne vyhovené.

Počas prevzatia je zákazník povinný si tovar riadne skontrolovať a v prípade, že požaduje niektoré položky vrátiť, odovzdá ich priamo šoférovi a ten zmenu vykoná priamo v tablete, opraví sa tak DL a zákazník platí iba zato čo prevzal.

Minimálna objednávka a doobjednávka

V prípade, že je objednávka nižšia ako 30 eur tak vám bude účtovaný poplatok 5€ za dopravu. K vytvorenej objednávke, je následne možné dodatočne vytvoriť „doobjednávku“, na ktorú sa nevzťahuje minimálna suma objednávky.

Platobné podmienky

Zákazník môže využiť nasledovný spôsob platby:

a) Úhrada pri dverách Zákazníka – prostredníctvom nasledovných platobných kariet: Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro.

b) Úhrada pri dverách Zákazníka – prostredníctvom hotovostnej platby,

c) Stravenkové platobné karty Callio Gastro, Doxx karta, Ticket Restaurant Edenred, Up Slovensko.

V prípade zamietnutia transakcie pri platbe za tovar, spoločnosť LUNYS je oprávnená odmietnuť odovzdanie tovaru na mieste doručenia.

Spoločnosť LUNYS si vyhradzuje právo neakceptovať iné spôsoby platby za dodaný tovar ako je uvedené vyššie.

Grantové jablko

Vďaka Vášmu nákupu spoločnosť LUNYS, s.r.o. venuje 1% z každého nákupu do grantového programu pod názvom „Grantové jablko“. Tento program je zameraný na pomoc rizikovým skupinám a ľuďom v núdzi, ktorí aktuálne potrebujú pomoc.

Pri objednávke na www.lunys.sk môžete pred jej potvrdením zvážiť, či nechcete celkovú sumu Vašej objednávky zaokrúhliť a celým týmto rozdielom prispieť do programu Grantové jablko. Ak sa tak rozhodnete, tento rozdiel pripíšeme na konto programu Grantové jablko.  

O programe Grantové jablko sa dozviete viac na www.grantovejablko.sk 

VI. Dodanie Tovaru

Nákupný zoznam, objednanie dodania a balenia

Po úspešnej Registrácii sa môže Zákazník prihlásiť na svoj Účet na Webovej stránke, a to zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno a heslo sú dôverné. Zákazník je zodpovedný za všetky úkony tretej osoby vyplývajúce zo zverejnenia alebo sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretej osobe. Po prihlásení Zákazník môže využívať všetky aktuálne dostupné funkcie Služby, a to najmä vytvorenie Nákupného zoznamu a objednanie dodania Tovaru uvedeného v príslušnom Nákupnom zozname. LUNYS zašle Zákazníkovi potvrdenie priatej objednávky na jeho e-mailovú adresu, ktorú Zákazník zadal pri Registrácii.

Zákazník môže vytvoriť Nákupný zoznam kedykoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. LUNYS nedodáva objednaný Tovar v dňoch 1. januára, na Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra, 25. decembra a 26. decembra. Po predchádzajúcom oznámení zverejnenom na Webovej stránke si LUNYS vyhradzuje právo určiť ďalšie dni, kedy dodanie Tovaru nebude vykonávané, okrem dní uvedených v predchádzajúcej vete.

Ak Zákazník chce, aby mu bol Tovar dodaný nasledovný deň, potvrdenie Nákupného zoznamu musí vykonať najneskôr do 23:30 (pre Nitru a okolie do 30km najneskôr do 21:00) predchádzajúceho dňa. To isté platí v prípade zmeny alebo zrušenia dodania Tovaru alebo spôsobu balenia podľa nižšie uvedeného odseku.

V prípade, že zákazník chce zrušiť objednávku, ktorá bola potvrdená systémom spoločnosti LUNYS, je potrebné kontaktovať Callcentrum spoločnosti LUNYS alebo helpdesk spoločnosti LUNYS do 23:30 (pre Nitru a okolie do 30km najneskôr do 21:00) predchádzajúceho dňa.

V prípade objednania dodania Tovaru na váhu si LUNYS vyhradzuje právo dodať Tovar, ktorého váha sa odlišuje od váhy špecifikovanej v Nákupnom zozname, pričom daný rozdiel nesmie byť väčší ako +/- 15 % v závislosti od typu tovaru. Ak pri dodaní Tovaru váhový rozdiel presiahne 15 %, Zákazník má právo odmietnuť prevzatie takéhoto Tovaru.

V prípade Tovaru, ktorého Cena je stanovená v súlade s jednotkovou váhou, a ak to jeho povaha umožňuje a Zákazník si objedná počet kusov Tovaru namiesto váhy Tovaru, LUNYS dodá Zákazníkovi objednaný počet kusov. Cena bude potom stanovená podľa váhy objednaného množstva takéhoto Tovaru.

Podmienky dodania

Dodanie Tovaru v rámci Služby sa vykonáva v dňoch, ktoré sú Zákazníkovi zobrazené v časti „Dodanie tovaru“ s výnimkou, ak nie je v týchto VOP ustanovené inak. LUNYS dodáva Tovar najskôr deň nasledujúci po potvrdení objednávky, ak bol tento deň zobrazený ako najbližší možný deň doručenia. V deň doručenia bude zákazník kontaktovaný šoférom spoločnosti LUNYS, ktorý si po dohode so zákazníkom upresní čas doručenia tovaru. LUNYS sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie, ktoré je možné od nej spravodlivo požadovať, aby vykonala dodanie Tovaru v dohodnutý deň a v dohodnutom čase.

LUNYS nenesie zodpovednosť za omeškanie dodania spôsobené vyššou mocou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami (napr. havárie a zápchy na cestách).

LUNYS dodáva Tovar výlučne do oblastí , ktoré je možné zistiť kliknutím na odkaz https://shop.lunys.sk/mapa-rozvozu/.

Dodanie je možné uskutočniť len tým Zákazníkom, ktorých dodacia adresa sa nachádza v oblasti pokrytej prevádzkou LUNYS v rámci Služby. Tovar bude doručený k dverám bytu alebo rodinného domu Zákazníka, ktorej adresa bola uvedená ako miesto dodania.

Zákazník je povinný informovať doručujúceho šoféra o všetkých okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na čas, miesto a spôsob doručenia.

LUNYS si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru uvedeného v Nákupnom zozname, ak má dôvodné podozrenie, že Tovar bol objednaný v rozpore s týmito VOP.

LUNYS si vyhradzuje možnosť skontrolovať vek osoby preberajúcej Tovar v mieste dodania. Ak osoba nedovŕšila vek 18 rokov a Tovar nemôže prevziať iná osoba, LUNYS odmietne odovzdanie Tovaru takejto osobe. Zákazník môže poveriť na prevzatie Tovaru v mieste dodania Tovaru iba osobu vo veku 18 rokov a staršiu. Ak táto osoba nespĺňa stanovenú podmienku, LUNYS jej odmietne Tovar odovzdať (najmä v prípadoch, ak ide o dodanie Tovaru, ktorého predaj je limitovaný dosiahnutím zákonom stanovenej vekovej hranice 18 rokov (osobitne pri dodaní alkoholických nápojov a/alebo tabakových výrobkov).

Preberajúci zákazník svojim podpisom DL v elektronickom zariadení šoféra potvrdzuje prevzatie tovaru ako aj súhlas s doručeným množstvom, druhom a kvalitou tovaru.

Možnosť osobného odberu

V prípade, že Zákazník zvolí spôsob doručenia – osobný odber, tovar, ktorý bol zadaný v objednávke bude vychystaný a pripravený na vyzdvihnutie v termíne a čase, ktorý si zvolí klient, na odbernom mieste – LUNYS, Most pri Bratislave 812, Senec alebo LUNYS, Hlavná 5626/98, Poprad.

Tovar je potrebné prevziať vo zvolenom čase, inak bude objednávka zrušená.

Zákazník má možnosť tovar skontrolovať a prípadne nezhody vyriešiť priamo na mieste. Zákazník za tovar zaplatí pri prevzatí v Pokladni kartou alebo stravenkovou kartou alebo kartou online vopred prostredníctvom platobnej brány.

Zaplatením za tovar Zákazník súhlasí s dodaným tovarom a jeho kvalitou.

Dodanie náhradných položiek

LUNYS nezaručuje dostupnosť Tovaru prezentovaného na Webovej stránke. Ak Tovar, dodanie ktorého si Zákazník objednal, nie je dostupný, LUNYS je oprávnené ponúknuť Zákazníkovi náhradný Tovar, ktorého vlastnosti a cena sú obdobné alebo rovnaké ako cena Tovaru, ktorého dodanie si Zákazník objednal, a ktorý nebol dostupný (ďalej len „Náhradný tovar“). Pri dodaní Tovaru bude Náhradný tovar odlíšený od Tovaru, ktorého dodanie si Zákazník objednal.

Zákazník má právo odmietnuť prevzatie celého Náhradného tovaru, ako aj jeho časti. Cena Tovaru, ktorý nebol Zákazníkom prevzatý, nebude započítaná do celkovej platby za Tovar.

Ak sa v dohodnutom čase dodania Zákazník nenachádza na adrese dodania, ktorú uviedol, bude ho spätne  kontaktovať Callcentrum spoločnosti LUNYS a informovať ho o najbližšom možnom termíne závozu.

Ak bola neprítomnosť Zákazníka len dočasná a Doručovateľ sa ešte nachádza v blízkosti miesta dodania, Zákazník môže kontaktovať Zákaznícku linku a požiadať, aby Doručovateľ Tovar Zákazníkovi dodal v dohodnutom náhradnom termíne.

Ak bude opakované doručenie možné v daný deň, bude po obojstrannej dohode vykonané dodanie v novom čase. Ak sa Doručovateľ nenachádza v blízkosti miesta dodania a dodanie v daný deň nie je možné, zákazník bude kontaktovaný Callcentrom LUNYS-u s cieľom dohodnutia náhradného termínu doručenia tovaru. V prípade odmietnutia náhradného termínu doručenia tovaru zo strany Zákazníka, bude objednávka zrušená.

LUNYS si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodania Zákazníkovi, ktorý si 3x (trikrát) alebo viac v jednom kalendárnom mesiaci objednal dodanie Tovaru a ani raz sa nenachádzal na určenom (dohodnutom) mieste a v určenom čase dodania Tovaru, alebo ak si Zákazník 3x (trikrát) alebo viac v jednom kalendárnom mesiaci z doručeného Tovaru nevybral nijaký Tovar.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Podmienky a dôsledky odstúpenia

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný informovať LUNYS o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením na zaslaným na e-mailovú adresu objednavkypp@lunys.sk pre prevádzku Poprad a objednavky@lunys.sk pre prevádzku Most pri Bratislave alebo na korešpondenčnú adresu: LUNYS, s.r.o., sídlo: Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad. Na tento účel Zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie. Po doručení odstúpenia od zmluvy, t.j. po vyplnení vzorového formulára a odoslaní Tovaru na hore uvedenú adresu, bude Zákazníkovi vrátená kúpna Cena tovaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť Zákazníka v 14 dňovej lehote vrátiť Tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne LUNYS nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá bola Zákazníkovi poskytnutá, znáša náklady za službu Zákazník. Peniaze (kúpna cena alebo jej časť) budú Zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu na bankový účet Zákazníka, cez ktorý bola realizovaná platba za Tovar, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo LUNYS doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Zákazník dostane Cenu vráteného Tovaru späť po riadnom splnení všetkých podmienok odstúpenia od zmluvy. Pri výpočte sumy, ktorá sa má vrátiť, sa použije suma uvedená v Doklade o kúpe. Spoločnosť LUNYS je povinná prevziať Tovar späť a vrátiť Zákazníkovi Cenu zaplatenú za Tovar.

Základná lehota

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť Tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby aj bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:

  • Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických
  • dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

VIII. Reklamačný poriadok

Reklamácie chýb tovaru sa riadia reklamačným poriadkom LUNYS zverejneným na adrese: https://shop.lunys.sk/reklamacny-poriadok/

IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je Zákazník nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s LUNYS bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

X. Záverečné ustanovenia

Na práva a povinnosti, týmito VOP neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce zo Služby, pokiaľ strany nedosiahnu zmier, bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.

LUNYS si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP. Zmeny nesmú porušovať alebo obmedzovať práva Zákazníka vyplývajúce z Nákupných zoznamov a objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti. Zmeny týchto VOP budú platné odo dňa ich zverejnenia na Webovej stránke. LUNYS môže oznámiť zmeny VOP aj zaslaním oznámenia Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty, vrátane odkazu na text zmenených VOP. V prípade, že Zákazník nesúhlasí so zmenou VOP, je oprávnený zrušiť svoj Účet na Webovej stránke, inak platí, že súhlasí so zmenenými VOP.

XI. Kontakt

V prípade akýkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás kontaktujte cez Callcentrum pre prevádzku Poprad na tel. č.: +421 915 884 940, Callcentrum pre prevádzku Most pri Bratislave na tel. č.: +421 908 706 050.

XII. Orgán dozoru/dohľadu nad spoločnosťou LUNYS

Orgán dozoru/dohľadu nad LUNYS: orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín, Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb.

XIII. Ochrana osobných údajov

Súvisiace ustanovenia sú uvedené v príslušnej časti Pravidiel ochrany osobných údajov LUNYS, ktoré́ sú́ dostupné prostredníctvom webovej stránky spoločnosti LUNYS na adrese: https://shop.lunys.sk/informacie-o-spracovani-osobnych-udajov/.

LUNYS, s.r.o.

16.03.2020

Príloha č. 1 k VOP

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti LUNYS, s.r.o., sídlo: Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad, IČO: 36472549, DIČ: 2020019518, IČDPH: SK2020019518, zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12769/P týmto oznamujem (oznamujeme), že odstupujem (odstupujeme) od kúpnej zmluvy na dodanie tohto tovaru:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania/dátum prijatia …………………………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*  ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum a miesto ……………………………………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Formulár Odstúpenia od zmluvy prosím zasielajte výhradne na uvedenú adresu:

poštová adresa: LUNYS, s.r.o., sídlo: Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad, Slovenská republika

elektronicky na e-mailovú adresu objednavkypp@lunys.sk pre prevádzku Poprad a objednavky@lunys.sk pre prevádzku Most pri Bratislave