Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom: „Automatizovaná linka na spracovanie zemiakov - ČASŤ 1“

in
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom: „Automatizovaná linka na spracovanie zemiakov - ČASŤ 1“

(1) Identifikácia
Názov: LUNYS, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 4512/96, Poprad 059 51
IČO: 36 472 549
IČ DPH: SK2020019518
Zastúpený: Peter Kaňuk, Stanislav Petrula, konatelia
Telefón: +421 905 377 756
E-mail: janprofant@lunys.sk
Internetová adresa: www.lunys.sk

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie
Názov: Euro Dotácie, a.s.
IČO: 36 438 766
IČ DPH:SK2022122520
Kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Waczlavová
Sídlo
Obec (mesto): Žilina PSČ: 010 01
Ulica: Na Šefranici Číslo: 1280/8
Telefón: +421 41 5665 265
Elektronická pošta: waczlavova@eurodotacie.sk
Internetová adresa: www.eurodotacie.sk

(2) Identifikácia predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka: časti 1 Automatizovanej linky na spracovanie zemiakov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou Technickej a cenovej špecifikácie /Príloha č.2/ a Návrhu kúpnej zmluvy /príloha č.3/

Lehota dodania : 26 týždňov od vystavenia objednávky kupujúceho predávajúcemu

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 výzvy.

CPV kód: 42215200-8 Zariadenia na spracovanie potravín

(3) Financovanie predmetu obstarávania
Zákazka bude financovaná v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a z vlastných zdrojov.

(4) Lehoty
Predloženie cenovej ponuky: do 18.11.2020 do 24:00 hod

(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky

  • Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 výzvy)
  • Vyplnená príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk
  • Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (scan dokladu)
  • Podpísaný návrh kúpnej zmluvy

(6) Miesto a Spôsob doručenia cenovej ponuky
Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom, alebo e-mailom.
Pri doručovaní e-mailom sa ponuka zasiela na adresu: waczlavova@eurodotacie.sk alebo obstaranie@eurodotacie.sk . Do predmetu správy je potrebné uviesť „Súťaž – LUNYS – Neotvárať.“

Pri doručovaní poštou, kuriérom sa ponuka doručuje na adresu:
Euro Dotácie, a .s.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Waczlavová

Obálka cenovej ponuky bude obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie „Súťaž – LUNYS – Neotvárať“. V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky.

Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

(7) Kritérium hodnotenia
Najnižšia cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.

(8) Ostatné informácie
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka.

LUNYS, s. r. o. si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak neprijateľná, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a nebolo možné ich vopred predpokladať.

LUNYS, s. r. o. si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol
nepravdivé údaje.

Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto zákazky.

V prípade, že v rámci opisu predmetu zákazky bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení predložiť ponuku i na technický a
funkčný ekvivalent.

Poprad, 03.11.2020

Peter Kaňuk, konateľ v.r.

Stanislav Petrula, konateľ v.r.

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 – Technická a cenová špecifikácia
Príloha č.3 – Návrh Kúpnej zmluvy

Pozn.: Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozornia.


Aktualizácia dňa 14.12.2020

Záznam z prieskumu trhu

Prikladáme dokument Záznam z prieskumu trhu ku zákazke „Automatizovaná linka na spracovanie zemiakov – ČASŤ 1“.

Príloha – Záznam z prieskumu trhu