Nie je na sklade

Pasca na osy závesná plastová nádobka 1ks

Popis

Pasca je určená k odchytu obtiažneho lietajúceho hmyzu. Chráni pred dotieravým hmyzom na záhradách, balkónoch, v altánoch a podobne. Účinkuje bez chemikálií. Ako náplň postačí ovocný sirup, džús alebo iné sladké, najlepšie kvasiace nápoje.

Príprava a použitie

Odskrutkujte biely uzáver a do pasce nalejte pripravené lákadlo, napr. sirup, sladký nápoj, či pivo. Potom zaskrutkujte uzáver naspäť a takto pripravené lákadlo zaveste na šnúrku, alebo položte na miesto, kt chrániť pred hmyzom. Návody na prípravu jednoduchých náplní: Osy, muchy a sršne: 150 ml piva, ½ lyžice cukru alebo medu a 100 ml vody, alebo 1 lyžica cukru alebo medu a 50 ml červeného vínneho octu. Vínne a ovocné mušky: 125 ml jablčného octu, 50 ml červeného vína, 1/2 lyžice cukru, alebo 100 ml piva. Takto pripravené návnady nie sú škodlivé pre opeľovačov (včely, čmeliaky). Pre zvýšenie účinnosti meníme návnadu každých 15-20 dní, v závislosti na teplote a stupni zamorenia.

Upozornenie

Extrémne horľavý. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Uchovávajte mimo dosahu detí, Uchovávajte oddelené od potravín, nápojov a krmív. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Nevdychujte pary. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Zabránte uvoľneniu do životného prostredia. Nevdychujte aerosól. Zabráňte styku s pokožkou a očami. Nejedzte, nepite a nekuite pri používaní. V prípade nehody alebo ak sa necítite doble, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu. Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka životné prostredie. Nesmie byť použité inak, než je uvedené v návode. Nádobka nad 50’C. Ani vyprázdnenú nádobku neprerážajte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálení-Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí.V prípade vdýchnutia odneste postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade styku s pokožkou vyslečte zasiahnuté oblečenie a pokožku umyť mydlom a vodou. V prípade podráždenia privolajte lekársku pomoc. V prípade styku s pokožkou vyslečte zasiahnuté oblečenie a pokožku umyť mydlom a vodou. prípade podráždenia privolajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu s očami vyplachujte tečúcou vodou po dobu najmenej 15 minút. V prípade požitia vyplachujte ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte ju obal. Liečbu postihnutého možno konzultovať s toxikologickým informačným strediskom.

 

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 170 g
Jednotka

ks, kg