Výzva na predkladanie ponúk

in
Výzva na predkladanie ponúk

Aktualizácia_ 3.7.2020


Predmet zákazky: Zariadenia pre výrobky z čistenej zeleniny/ovocia a mrazené výrobky

1.             IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :

Názov verejného obstarávateľa:          Lunys, s.r.o.

Sídlo:                                                     Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca:                             Peter Kaňuk, Stanislav Petrula, konateľ

IČO:                                                       36472549

Kontaktná osoba :                                 Mgr. Soňa Molnárová

Mobilný telefón :                                   0910 904 887

E-mail:                                                     sona.molnarova@ultimaratio.sk      

Internet:                                               

          Spoločnosť Lunys, s.r.o. je osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ časť finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb.

2.             Názov predmetu zákazky

Zariadenia pre výrobky z čistenej zeleniny/ovocia a mrazené výrobky

3.             Druh zákazky: Tovar

          Spoločný slovník obstarávania: 42215000-6, 42513000-5

4.             Rozdelenie predmetu zákazky na časti:         Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, alebo na jeho časť.

5.             Hlavné miesto poskytnutia služby:                sídlo verejného obstarávateľa.

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:                  128 500,00 € bez DPH

7.         Opis predmetu zákazky:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.

Na základe opisu predmetu zákazky, uchádzač vypracuje a vo svojej ponuke predloží detailnú technickú špecifikáciu predmetu zákazky vrátane identifikácie a popisu konkrétnych produktov ponúkaných uchádzačom spracovanú podľa prílohy č.1 tejto výzvy.

V detailnej technickej špecifikácii uchádzač uvedie konkrétne typy a množstvá výrobkov, ktoré uchádzač ponúka. Taktiež uvedie, akým spôsobom konkrétny produkt spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch:

·         Pre každý ponúkaný produkt predloží jeho technickú špecifikáciu (napr. katalógový list s detailným technickým popisom, vyobrazením produktu a uvedením výrobcu).

Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Záručná doba je minimálne 2 roky od protokolárneho prebratia celého predmetu zákazky verejným obstarávateľom. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú verejný obstarávateľ nemôže užívať predmet zákazky pre jeho vady, za ktoré zodpovedá uchádzač.

Uchádzač sa zaväzuje v prípade poruchy predmetu zákazky zabezpečiť opravu maximálne do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia poruchy. V prípade nemožnosti odstrániť poruchu, sa ďalej zaväzuje na dobu opravy poskytnúť náhradu za opravovaný predmet zmluvy.

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje (ako súčasť predmetu zákazky):

1.      Dodanie predmetu zákazky do sídla objednávateľa, vrátane rozmiestnenia jednotlivých zariadení.

2.      Odbornú montáž a nastavenie jednotlivých zariadení, vrátane montážnych kotviacich prvkov, ak sa vyžadujú. 

3.      Likvidácia obalového materiálu.

4.      Predvedenie predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

5.      Kompletnú dokumentáciu pre prevádzkovanie dodaných zariadení v slovenskom alebo českom jazyku.

8.       Dĺžka trvania zákazky:  jeden mesiac od zadania zákazky.

9.       Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný z fondov Európskej únie.

10.     Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť:

·         kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky.

V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu.

11.     Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:

          Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č. 1 a 2 tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom. Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu Kúpnej zmluvy – Príloha č. 3 tejto Výzvy.

12.     Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

·       Identifikačné údaje uchádzača – Príloha č. 4, tejto výzvy

·       Doklady podľa bodu 10. tejto výzvy,

·       Informácie o subdodávateľoch – Príloha č. 5, tejto výzvy

·       Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 2 , tejto výzvy

·       Návrh Kúpnej zmluvy vrátane príloh doplnený uchádzačom – Príloha č. 3 tejto výzvy

·       Vyplnenú detailnú technickú špecifikáciu s kalkuláciou ceny  – Príloha č. 1, tejto výzvy

·       Technickú špecifikáciu (napr. katalógový list s detailným technickým popisom, vyobrazením produktu a uvedením výrobcu)

13.       Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote na predkladanie ponúk e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne v termíne do do 24.06.2020 10:00 hod.

Adresa pre doručovanie:      Ultima Ratio s.r.o.

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty:         sona.molnarova@ultimaratio.sk

                                                                                   janprofant@lunys.sk

              Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:

•           adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie 

•           obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,

•           označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“

•           označenie heslom : „Zariadenia pre výrobky z čistenej zeleniny/ovocia a mrazené výrobky“

14.       Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena zákazky v EUR bez DPH.

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém           

Ponuke s najnižšou celkovou cenou  predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

15.      Zákazka sa týka  projektu  financovaného z fondov Európskej únie: ÁNO/NIE

Výzva – kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

Názov projektu: Inovácia a automatizácia výrobno-kompletizačného procesu výroby a distribúcie zdravých potravín

Kód projektu v ITMS2014+: 313012R155

16.       Uzavretie zmluvy

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

           Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Kúpnej zmluvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Kúpna  zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.

17.       Ostatné požiadavky

17.1    Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť  so zverejnením uzavretej zmluvy  a relevantných informácii.  

Tento súhlas úspešný uchádzač ako dodávateľ udelí podpisom kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

Predložením ponuky uchádzač zabezpečil súhlasy všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) so spracovaním osobných údajov uvedených  v predloženej ponuke podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v prípade, ak to bolo potrebné. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

18.       Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

–     nebude predložená ani jedna ponuka,

–     ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

–     ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve, 

–     ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

19.       Platnosť ponúk:  do 31.09.2020

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Detailná špecifikácia

Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 3 – Kúpna zmluva (Návrh)

Príloha č. 4 – Identifikačné údaje

Príloha č. 5 – Informácie o subdodávateľoch

Bratislava, dňa: 12.06.2020

 

 

PRÍLOHA Č. 2 K VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Zákazka:    Zariadenia pre výrobky z čistenej zeleniny/ovocia a mrazené výrobky

ČASŤ:

Uchádzač: ………………………………………………………………

Adresa sídla,
miesta podnikania alebo pobytu: ………………………………

Návrh uchádzača  na plnenie kritérií  určených verejným obstarávateľom
 na vyhodnotenie ponúk

P.č.Názov kritériaNávrh na plnenie kritériaV EUR bez DPHSadzba DPH v %Výška DPH v EURNávrh na plnenie kritéria vrátane DPH
1cena zákazkybez DPH v EUR    

 …………………………………………………………

Meno a podpis

  osoby oprávnenej zastupovať uchádzača

 

PRÍLOHA Č. 3 K VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK

KÚPNA ZMLUVA  (návrh)

uzatváraná podľa § 409 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

I.

Zmluvné strany

Kupujúci:                                  Lunys, s.r.o.

Sídlo:                                                    Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad

Zastúpený:                                         Peter   Kaňuk , Stanislav Petrula – konateľ spoločnosti

Fakturačná adresa:                          Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad

IČO:                                                       36 472 549

DIČ:                                                        2020019518

IČ DPH:                                                 SK2020019518

Bankové spojenie:                           ……. (sa bude sa uvádzať číslo projektového účtu)…

Číslo účtu:                                           ……. (bude sa uvádzať číslo projektového účtu)…

(ďalej len „Kupujúci„)

a

Predávajúci:                                      

Sídlo:                                                    

Zastúpený:                                         

IČO:                                                       

Bankové spojenie:                          

Číslo účtu:                                          

(ďalej len „Predávajúci„)

ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“.

II.

Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži „Zariadenia pre výrobky z čistenej zeleniny/ovocia a mrazené výrobky „ Pre projekt: Inovácia a automatizácia výrobno-kompletizačného procesu výroby a distribúcie zdravých potravín

2.       Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je výsledok procesu verejného obstarávania.

III.

Predmet zmluvy

1.       Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa: ……………………………………………………………(doplniť názov predmetu zákazky, resp. časti) , vrátane uvedenia do prevádzky a inštruktáže obsluhy a záručného servisu (ďalej len „predmet zmluvy“).

2.       Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3.       Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo.

4.       Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, odskúšaním, inštruktážou obsluhy a prebratím Kupujúcim.

5.       Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

IV.

Dodacie podmienky

1.       Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.

2.      Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.

3.       Miestom dodania predmetu zmluvy je– Lunys, s.r.o., Hlavná 5626/98, 059 51 Poprad – Matejovce.

4.       Deň doručovania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi Predávajúci Kupujúcemu minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v oznámenom termíne.

5.       Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho na príslušnom dodacom liste.

6.       Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predávajúceho na zjavné vady zrejmé už pri doručení tovaru.

7.       Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť inštruktáž zamestnancov Kupujúceho pre prevádzku jednotlivých zariadení v priestoroch Kupujúceho.

8.       Po prebratí predmetu zmluvy Predávajúci vyhotoví preberací protokol. Kupujúci po prebratí predmetu zmluvy preberací protokol písomne potvrdí.

V.

Kúpna cena

 1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená vo výške

cena bez DPH:                   00,00EUR

DPH:                                    00,00EUR

celková cena s DPH:        00,00EUR

Slovom:                               EUR

 1. Detailná cenová kalkulácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1.
 2. Ďalšie náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, uvedenie do prevádzky a inštruktáž obsluhy zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady.

VI.

Platobné podmienky

1.      Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy v eurách na základe doručenej faktúry.

2.      Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude dodaný v súlade s touto zmluvou.

3.      Predávajúci vystaví faktúru po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy kupujúcemu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a preberací protokol.

4.      Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry do sídla kupujúceho.

5.      Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti,  v súlade so zákonom o účtovníctve ako aj  stanovené v § 71 ods. 2 zákona č.  222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie kupujúceho.

6.      Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

a)           číslo zmluvy,

b)           termín splatnosti faktúry,

c)            forma úhrady,

d)           označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,

e)           meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,

f)            prílohou faktúry bude dodací list s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)

g)           ITMS kód projektu, názov projektu

h)           prílohou faktúry musí byť súpis dodávok vo formáte MS Excel.

7.      V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Kupujúci je  oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Predávajúci je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Kupujúci v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.

8.      Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým spôsobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.

VII.

Záručná doba, servis a zodpovednosť za  vady

1.       Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby k predmetu zmluvy a to technické prehliadky, údržbu a opravy.

2.       Predávajúci sa zaväzuje v prípade poruchy predmetu zmluvy zabezpečiť ich opravu maximálne do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia poruchy. V prípade nemožnosti odstrániť poruchu sa zaväzuje na dobu opravy poskytnúť plnohodnotnú náhradu za opravovaný predmet zmluvy, ktorá je technicky využiteľná rovnako ako predmet zmluvy.

3.       Predávajúci zodpovedá za vady predmetu zmluvy po dobu 2 rokov od protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy Kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.

4.       V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou nedbanlivosťou Kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.

5.       Kupujúci za zaväzuje, že nároky z vád predmetu plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistení písomnou formou Predávajúcemu alebo oprávnenému zástupcovi Predávajúceho.

6.       Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:

a)       odstránenie vád opravou predmetu zmluvy, ak sú opraviteľné,

b)      dodanie chýbajúceho množstva alebo časti, alebo

c)       výmenu vadného predmetu zmluvy (resp. jeho časti) za predmet zmluvy (resp. jeho časti) bez vád.

7.       Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 6 písm. a), b), c) musí Kupujúci uviesť v písomne uplatnenej reklamácii. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci.

8.       Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.

VIII.

Ostatné dojednania

1.       Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, nepoužívaný a nie je zaťažený právami tretích osôb.

2.       Predávajúci je povinný:

a.       dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne,

b.       strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku z ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:

                                                               i.      Poskytovateľ a ním poverené osoby,

                                                             ii.      Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

                                                           iii.      Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

                                                           iv.      Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

                                                             v.      Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

                                                           vi.      Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až v) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

3.       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho  prevzatím predmetu zmluvy.

4.       Kupujúci je povinný:

a)                   prebrať predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podľa článku IV. ods. 4. V prípade neprebratia tovaru Kupujúcim bez udania dôvodu sa tovar považuje za prebratý jeho doručením Kupujúcemu.

b)                  riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. zmluvy.

5.       Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá Predávajúci Kupujúcemu písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.

a)                   Predávajúci je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu Zmluvy. Tieto informácie uvádza Predávajúci v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.  Predávajúci je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Kupujúcemu. Ak  Predávajúci hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy,  je  povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Kupujúcemu všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky.

b)                  Subdodávateľ, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom  315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný.

V prípade porušenia povinností Predávajúceho týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Kupujúci má právo:

–                      odstúpiť od zmluvy

–                      na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty predmetu Zmluvy za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

6.       Predávajúci vyhlasuje, že sú mu známe všetky podmienky plnenia predmetu zmluvy, rovnako ako situácia a prístup na miesto dodania predmetu zmluvy a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre dodanie predmetu zmluvy. Dodatočné požiadavky Predávajúceho, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.

IX.

Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

1.       Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

2.       V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

3.       Ak Predávajúci nesplní termín podľa bodu IV.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

4.        Ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode VI.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

5.       Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

6.       Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj:

a)              preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri plnení predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;

b)             neplnenie zmluvy z dôvodov na strane Predávajúceho, pričom toto neplnenie zmluvy nie je z dôvodov na strane Kupujúceho;

c)              vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Predávajúceho alebo Kupujúceho, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Predávajúceho do likvidácie;

d)             opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) alebo s právnymi vadami,

e)              omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako 15 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),

f)               ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,

g)              Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,

h)             Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry  viac ako 60 kalendárnych dní.

i)                Porušenie povinnosti Predávajúceho podľa článku VIII., bod 5 tejto zmluvy.

j)               Nesplnenie záväzku predávajúceho odstrániť reklamovanú závadu predmetu zmluvy po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní po určenom termíne jej odstránenia.

X.

Doba trvania a zánik zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:

a)        na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,

 1. okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy

b)             okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany Kupujúceho aknastali okolnosti podľa §19 ZVO.

 1. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
 1. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.       Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

a)       Príloha č. 1 – technická špecifikácia predmetu Zmluvy

b)      Príloha č. 2 – cenová špecifikácia predmetu Zmluvy

c)       Príloha č. 3 – zoznam a kontaktné údaje servisných technikov

d)      Príloha č. 4 –  zoznam subdodávateľov

2.       Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

3.       Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.

4.       Ak táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnému zverejneniu, predávajúci berie na vedomie povinnosť Kupujúceho na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.

5.       Zmluva je vyhotovená a podpísaná v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží Kupujúci dve a Predávajúci jedno vyhotovenie.

6.       Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

 1. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
 1. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.       Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

10.   Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

                           za Predávajúceho                                                                                 za Kupujúceho

                    v……………….. dňa ………                                                                       v……………… dňa ………

____________________________                                                     ____________________________

                                                                                                                                                Peter Kaňuk

____________________________

                                                                                                                                              Stanislav Petrula

Prílohy zmluvy:

Príloha č. 1 – technická špecifikácia predmetu Zmluvy

Príloha č. 2 – cenová špecifikácia predmetu Zmluvy

Príloha č. 3 – zoznam a kontaktné údaje servisných technikov

Príloha č. 4 –  zoznam subdodávateľov

PRÍLOHA Č. 4 K VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno:                                                        …………………………………………………………………………….

Identifikačné číslo uchádzača:                                …………………………………………………………………………….

Daňové identifikačné číslo (DIČ)                            …………………………………………………………………………….

Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje:    …………………………………………………………………………….

Poštová adresa:                                                           …………………………………………………………………………….

Kontaktné osoby :                                                       …………………………………………………………………………….

Telefón:                                                                          …………………………………………………………………………….

E-mail:                                                                              …………………………………………………………………………….

Internetová adresa (webová adresa)(ak je k dispozícii):  ………………………………………………………………

Všeobecné informácie:

Je hospodársky subjekt mikropodnik , malý alebo stredný podnik?[1]                       

Zápis v zozname hospodárskych subjektov číslo: …………………………………………………………

Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe obstarávania spoločne s inými subjektmi ?

Ak áno:

a)         Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt zodpovedný za osobitné úlohy…):

b)        Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastňujú na postupe obstarávania spoločne:

c)         V prípade potreby názov zúčastnenej skupiny:     ………………………………………………..

INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH UCHÁDZAČA OPRÁVNENÝCH PREDKLADAŤ PONUKU

V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať uchádzača na účely tohto postupu obstarávania:

Meno a priezvisko:                                                      …………………………………………………………………………….

Pozícia/zastupujúci:                                                   …………………………………………………………………………….

Poštová adresa:                                                           …………………………………………………………………………….

Telefón:                                                                          …………………………………………………………………………….

E-mail:                                                                              ……………………………………………………………………………

Príloha č. 5 k výzve na predkladanie ponúk

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky:  „Zariadenia pre výrobky z čistenej zeleniny/ovocia a mrazené výrobky“

Názov uchádzača:

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:Podiel zákazky:Predmet subdodávky:
   
   
   

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO  verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk,  ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3  ZVO je  úspešný uchádzač povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

 …………………………………………………………

Meno a podpis

  osoby oprávnenej zastupovať uchádzača


[1] Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.