Štatút súťaže

in
Štatút súťaže

Tento štatút súťaže „Vianočná súťaž o poukážky” je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže (ďalej len „Štatút“).

  1. Vyhlasovateľ súťaže

LUNYS, s.r.o.

Hlavná 4512/96 , 05951 Poprad

36 472 549

SK 2020019518

spoločnosť zapísaná v: Obchodný register OS Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 12769/P

(ďalej len „LUNYS“ alebo „Vyhlasovateľ “)

2. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od  24.3. 2021 – 2.4. 2021.

3. Účastníci súťaže

3.1       Účastníkom súťaže môže byť každá osoba, ktorá splní podmienky súťaže: napíše do komentára a označí priateľa pod príspevkom na sociálnej sieti Facebook na profile LUNYS v období trvania súťaže podľa čl. 2. štatútu. Do súťaže budú automaticky zaradení súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. (ďalej len „Účastník súťaže“).

3.2       Viac informácií o podmienkach súťaže je uverejnených na webovej stránke www.lunys.sk.Pravidlá súťaže

Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa čl. 3. a čl. 4.

4. Pravidlá súťaže

Podmienkou účasti v „Súťaž o 3 kartóny piva Pilsner Urquell“ je napísať pod súťažný príspevok komentár s označením priateľa na sociálnej sieti Facebook na profile LUNYS počas obdobia trvania súťaže podľa čl. 2. a čl. 3.

5. Žrebovanie a Vyhodnotenie súťaže  

5.1       Žrebovanie výhercov sa uskutoční 2.4.2021.

5.2        Z účastníkov súťaže, ktoré spĺňajú podmienky súťaže Vyhlasovateľ funkciou náhodného výberu vyžrebuje výhercov súťaže.

6. Výhry v súťaži

Vyhlasovateľ poskytol do súťaže nasledovné výhry:

1 x 3 kartóny piva Pilsner Urquell

1 x 3 kartóny piva Pilsner Urquell

1 x 3 kartóny piva Pilsner Urquell

7. Spôsob odovzdania výhry

7.1       Vyhlasovateľ oboznámi výhercov s výhrou emailom alebo telefonicky. Forma preberania výhier sa s výhercami dohodne individuálne.

7.2       Ak v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane Vyhlasovateľ vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo nedostane žiadne vyjadrenie od výhercu, alebo sa výherca nedostaví na prebratie výhry predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi, ktorý bude vyžrebovaný zo zoznamu účastníkov rovnakým postupom postupov. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani náhradník, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

7.3       Vyhlasovateľ oznámi písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry pri poskytovaní výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 a § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.

8. Záverečné ustanovenia

8.1       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Túto prípadnú zmenu oznámi Vyhlasovateľ na webovej stránke www.lunys.sk, pričom Vyhlasovateľ nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená Vyhlasovateľ.

8.2       Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu ako aj odvolať súťaž.

8.3       Na účely zabezpečenia priebehu súťaže, určenia výhercov a ich následného kontaktovania, je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa spracúvať kontaktné osobné údaje Účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo a adresa. Oprávneným záujmom Vyhlasovateľa je takisto spracúvanie kontaktných osobných údajov výhercov na účel odovzdania výhry a uvedenia mena, začiatočného písmena priezviska a mesta výhercov na www.lunys.sk . Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.lunys.sk . Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané po dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok súťaže a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu.

8.4       Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

8.5       Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.

8.6 Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.7       Štatút súťaže „Súťaž o 3 kartóny piva“ je zverejnený na  www.lunys.sk

Štatút nadobúda účinnosť od 1.3.2021.

V Bratislave, dňa 1.3.2021