Na sklade: viac ako 10ks

Odlakovač s reparačným olejom 125ml s acetónom

1,49 

Cena za kilogram: 11,04 

Odlakovač na nechty s reparačným olejom
+ -

Popis

Odlakovač na nechty s reparačným olejom
Návod na použite

Navlhčite odličovací tampón (handričku) odlakovačom a odstráňte vrstvu laku. Spotrebujte do 6 mesiacov po otvorení.

Upozornenie

H226 – Horšavá kvapalina a pary. H302 – škodlivý po požití. Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 – Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 – Nevdychujte prech/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P301+P310 Po požití: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM +421254774166  alebo lekára. P305+P351+P338 – Zasiahnutie očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kntaktné šošovky a ak je to možné, dstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

 

Výrobca

Distribútor
DVA PLUS, s.r.o., Novomeského 39, Nitra

Ďalšie informácie

Hmotnosť 135 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg