Nie je na sklade

Odlakovač s nechtíkom 125ml bez acetónu

Popis

Bezacetónový odlakovač s výťažkom z nechtíka lekárskeho
Návod na použite

Navlhčite odličovací tampón (handričku) odlakovačom a odstráňte vrstvu laku. Spotrebujte do 6 mesiacov po otvorení.

Upozornenie

H226 – Horšavá kvapalina a pary. H302 – škodlivý po požití. Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 – Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 – Nevdychujte prech/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P301+P310 Po požití: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM +421254774166  alebo lekára. P305+P351+P338 – Zasiahnutie očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kntaktné šošovky a ak je to možné, dstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Výrobca

Distribútor
DVA PLUS, s.r.o., Novomeského 39, Nitra

Ďalšie informácie

Hmotnosť 125 g
Krajina pôvodu
Jednotka

ks, kg