Nie je na sklade

Gillette Classic pena na holenie 300ml

Popis

Gillette Classic Regular Pánska Pena Na Holenie 200 ml

Popis

Pánska pena na holenie Gillette Classic Regular poskytuje bohatú krémovú penu, ktorá sa ľahko nanáša aj oplachuje. To je dôvod, prečo je pena na holenie Gillette Classic tak populárna u mužov už dlhé generácie.

Vlastnosti
  • Jednoduchá. Poctivá. Klasická
  • Pánska pena na holenie poskytujúca bohatú krémovú penu
  • Okamžite vytvorená pena, ktorá sa ľahko nanáša a oplachuje do čista
  • Bohatá pena znižuje trenie

 

Značka

Gillette

Pôvod
Krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
Zabalené v: Spojené kráľovstvo

 

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

 

Varovanie

Nádoba je pod tlakom. Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte mimo dosahu detí. 3,24 hmotnostných % obsahu je horľavých.
[FR] Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Tenir hors de portée des enfants. Contient 3,24% en masse de composants inflammables.
[SE] Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Förvaras oåtkomligt för barn. 3,24 viktprocent av innehållet är brandfarligt.
[DK] Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder 3,24 vægtprocent let antændelige bestanddele.
[NO] Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder 3,24 vektprosent lett antennelige bestanddeler.
[FI] Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder 3,24 vektprosent lett antennelige bestanddeler.
[IT] Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene 3,24% in massa di componenti infiammabili.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

Aqua, Triethanolamine, Palmitic Acid, Stearic Acid, Isobutane, Laureth-23, Sodium Lauryl Sulfate, Propane, Parfum, BHT, Geraniol, Eugenol, Coumarin, Citronellol, Linalool, Limonene, Isoeugenol

Balenie

200.0 ml - Plechovka/konzerva

Rozmery
Výška regálu:193 mm
Šírka regálu:49 mm
Hĺbka regálu:49 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:263 g

 

Výrobca

Kontakt
Telefónne číslo02 / 5710 1135

 

Vrátiť

Distribut.r: Procter & Gamble, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
02 / 5710 1135
Máte otázky? Zavolajte nám alebo nám pošlite e-mail.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 300 g
Značka

Jednotka

ks, kg