CALLCENTRUM

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ

Spoločnosť Lunys, s.r.o. realizuje projekt zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, Opatrenie 4 Investície do hmotného majetku, Podopatrenie č. 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, číslo výzvy 8/PRV/2015.


Hlavným cieľom projektu je modernizácia a rozšírenie prevádzky spoločnosti ako spracovateľa ovocia a zeleniny.


Účelom projektu je:
 • zvýšenie produktivity práce,
 • zrýchlenie prepravy čerstvých a mrazených výrobkov k zákazníkom
 • zníženie námahy obsluhujúcich pracovníkov a eliminácia fyzickej práce,
 • vyššia kvalitatívna a kvantitatívna úroveň spracovaných produktov,
 • vyšší podiel spracovaných domácich surovín,
 • rozšírenie okruhu klientely spoločnosti o nových zákazníkov,
 • zlepšenie konkurenčnej pozície v segmente trhu spracovania ovocia a zeleniny,
 • vytváranie nových pracovných miest
 • nárast tržieb a pridanej hodnoty

Predmetom projektu je:
 • Nákup novej výrobnej linky na spracovanie mrkvy, ktorej súčasťou bude jeden vertikálny krájač a dva univerzálne krájače čím plánujeme zvýšiť produkciu o ďalších minimálne 40%.
 • Nákup manipulačnej techniky - 1vysokozdvižný vozík, 2 nízkozdvižné a 5 paletových vozíkov
 • Chladiarenský box
 • Komora na dozrievanie ovocia a zeleniny
 • Regále na uskladnenie – 3 policové a 1 paletový regál
 • Nákup nových nákladných vozidiel na prepravu ovocia a zeleniny - nákladné autá do 3,5 t v počte 11 ks, nákladné auto do 7,5 t, nákladné auto do 12 t, nákladné autá do 26 t v počte 4 ks, nákladné autá Ťahač a náves v počte 2 ks

Výzva na predkladanie ponúk
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk