Na sklade: menej ako 10ks

Raid Komáre el. odparovač s tekutou náplňou 21ml

7,49 

Cena za liter: 356,67 

Raid Komáre elektrický odparovač s tekutou náplňou 21ml

+ -

Popis

Raid Elektrický odparovač s tekutou náplňou 21 ml

Popis

Raid® elektrický odparovač s tekutou náplňou, insekticíd bez parfumácie poskytuje efektívnu ochranu pred komármi až 30 nocí/8 hodín/noc a pri mierne otvorených oknách a rozsvietených svetlách. Ochráni miestnosť do 30 m³.

– zabíja komáre skryté za závesmi
– účinný i pri mierne otvorených oknách a rozsvietených svetlách
– ochráni miestnosť do 30 m³

30 nocí*
*až 30 x 8 hodín=240 hodín

Nízka spotreba energie**
**spotreba <4,0 W/hod.

Vlastnosti
  • Rýchla a nepretržitá ochrana
  • Komáre
  • Bez parfumácie

 

Značka

Raid

Skladovanie
  • Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.
  • Pri izbovej teplote

 

Príprava a použitie

Návod na použitie:
Aktivujte odparovač s 30 minútovým predstihom.
1. Odstráňte uzáver (zatlačiť a otočiť). Náplň zašraubujte/zatlačte do zaistenia do el. odparovača.
2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň bola vo zvislej polohe.
3. Zasuňte el. odparovač do zodpovedajúcej zásuvky, až sa rozsvieti kontrolná dióda. Keď je náplň prázdna, odpojte odparovač od el. siete a vymeňte ju za novú.
4. Po použití odpojte odparovač od el. siete. Odparovač s náplňou udržujte vždy vo zvislej polohe. Odparovač umiestnite v smere prievanu ku spiacej osobe.

Varovanie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Pokyny na predchádzanie vzniku požiaru, toxicite, zásahu el. prúdom alebo zraneniu. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE ICH. VÝSTRAHA: Pri používaní el. prístrojov je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich: POZOR: Tento prístroj by nemali používať deti, aby sa znížilo riziko zranenia a zabránilo deťom hrať sa s prístrojom. Ak sa prístroj používa v blízkosti detí starších ako 8 rokov alebo osôb s osobitnými potrebami, je potrebné sprísniť dohľad. V záujme bezpečnosti prevádzky pripájajte prístroj len do správne fungujúcich el. zásuviek na vetranom mieste, dbajte na to, aby sa nedostal do styku s pokrývkami na posteľ alebo iným materiálom. Nepripájajte prístroj k predlžovaciemu káblu ani k rozdvojke. Neponárajte do vody. Do zásuvky nad prístroj nič nezapájajte. Do odparovačov Raid® používajte len náplne Raid®. Tieto pokyny sú dostupné na www.scjproducts.info.
Registračné číslo bio/1076/D/06/CCHLP.
Raid® elektrický odparovač s tekutou náplňou.
Nebezpečenstvo
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované stredné.
Účinná látka: 1,2 g praletrínu v 100 g prípravku.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Uchovávajte uzamknuté.
Používajte podľa návodu. Nepoužívajte v uzavretom priestore. Zachovajte vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami do úplného spotrebovania prípravku. Počas používania el. odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa el. odparovača kovovými predmetmi ani vlhkými rukami, pokiaľ je zapojený. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, zvieracie a vtáčie klietky. Vypnite filtre na akváriách. Nedotýkajte sa knôtu. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Balenie

21 ml - Krabica

Rozmery
Výška regálu:90 mm
Šírka regálu:113 mm
Hĺbka regálu:64 mm

 

Hmotnosť
Brutto hmotnosť:97 g

 

Výrobca

S.C. Johnson s.r.o.

Kontakt
Webová adresahttp://doc.scj.cz/
Webová adresawww.scjohnson.com
Telefónne číslo02/4464 4564-6

 

Adresa výrobcu

Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Ďalšie informácie

Hmotnosť 21 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg