Na sklade: menej ako 10ks

Pe-Po Kominíček 14g,chemický odstraňovač sadzí 5ks

3,49 

Cena za kilogram: 49,86 

+ -

Popis

Severochema Pe-Po Kominíček, chemický prípravok k odstraňovaniu sadzí z lokálnych vykurovacích telies, komínov, kotlov a dymovodov, znižujúci usadzovanie sadzí v komínoch a spaľovacích zariadeniach. Balenie obsahuje 5kusov x 14g. Celková hmotnosť balenia: 70g.

Prípravok na odstraňovaním sadzí, znižuje usadzovanie sadzí v komínoch a spaľovacie zariadeniach. Produkt nesmie byť používaný inými spôsobmi, než je uvedené.

Kominíček zlepší hospodárnosť prevádzky šporákov a kotlov.

Zneškodnite obsah/nádobu v zbernom mieste nebezpečných odpadov alebo odovzdajte oprávnenej osobe.

Okruh použitia

Krbové sklá, nepoužívať na kovy.

Návod na použitie

Pri dávkovaní do kachieľ vhoďte sáčok na rozžhavené palivo a kachle uzavrite, aby účinná látka neunikla do okolia. Znížil by sa tak čistiaci účinok a mohlo by dôjsť k uvoľneniu nepríjemného dymu prípadne zápachu do miestnosti. Bezpečnosť: Manipulácia s Kominíčkom je pri dodržaní pravidiel dávkovania a aplikácie bezpečná. Princíp čistenia komínu: Podstatou čištenia je katalytická reakcia, pri ktorej dochádza k premene sadzí na kysličník uhličitý. Jedná sa vo svojej podstate o spaľovanie bez plameňa pri nižšej teplote, než prebieha klasické horenie. Princíp čistenia prebieha v dvoch fázach, a to hneď pri aplikácii a ďalej pri ďalšom používaní kachlí sa začnú sadze a decht v spalinovej ceste rozpadávať vplyvom vyschnutia. Účinnosť Kominíčka môže byť znížená pri kúrení mokrým drevom. Pred aplikáciou je nutné, aby palivo v kachliach bolo rozžhavené, ale nehorelo príliš dynamicky. Pokiaľ nie je dostatočný ťah v komíne a vykurovacom telese, zvýšte ho prihodením triesok, alebo papieru. Pokiaľ dôjde k uvoľneniu dymu do miestnosti, zabezpečte okamžité vyvetranie. Vždy používajte uzavreté kominárske vrecia.

Je vhodné aplikovať i preventívne.

Na čistenie krbových skiel odporúčame použiť výrobok PE-PO® čistič krbových skiel.

Dávkovanie:

Používajte vždy uzavreté sáčky, obsahujú zodpovedajúcu dávku

Lokálne vykurovacie telesá, krbové kachle, kotly na podlahové vykurovanie – 1 vrecko

kotle na ústredné kúrenie – 2 vrecká

Väčšiu dávku naraz nedávajte.

V prípade potreby (väčší stupeň znečistenia) aplikáciu zopakujte, o vykurovacej sezóne približne každých 14 dní.

Kominíček je vhodné aplikovať preventívne.

Princíp čistenia

Princípom čistenia je katalytická reakcia, pri ktorej sa sadze menia na oxid uhličitý. Ide o bezplameňové spaľovanie pri nižšej teplote ako pri bežnom spaľovaní

Nebezpečné látky: Chlorid meďnatý

Skladovanie

Skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste bez mrazu, mimo dosahu zásad, čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru, mimo potravín a mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom. Nemiešať s inými prípravkami.

Regionálna legislatíva (odpady): Zneškodnite obsah/nádobu: Likvidujte opatrne v súlade s lokálnymi alebo národnými predpismi. Vyhnite sa úniku do okolia.

  • Najlepšie spotrebovať do 36 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.
UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ

Pred použitím si dobre prečítajte etiketu.

Bezpečnostné upozornenie

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý po požití. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pri vdýchnutí. Rozkladom ozónu v horných vrstvách atmosféry poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie.

Upozornenie

Produkt nesmie byť používaný inými spôsobmi

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Pri vdýchnutí: preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji v polohe uľahčujúcej dýchanie. Pri požití: ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Pri styku s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak sa používajú kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva : Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pri používaní tohto výrobku vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie, nejedzte, nepite ani nefajčite.

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Bezpečnostné upozornenia (CLP) :

P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí
P301+P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5 833 05 Bratislava, +421 2 54 77 41 66 (24hod denne)

 

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

Karta bezpečnostných údajov: Bezpečnostné informácie

Balenie

70 g - Krabica
Rozmery
Výška regálu: 84 mm
Šírka regálu: 106 mm
Hĺbka regálu: 37 mm
Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 89 g

Výrobca

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Vilová 333/2, Liberec 10, 46010 Česká republika

Ďalšie informácie

Hmotnosť 70 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg