Na sklade: približne 10ks

Čistič sifónov Extra silné granule Sifo 500g

3,59 

Cena za kilogram: 6,08 

Sifo Extra silné granule čistič sifónov 500 g

+ -

Popis

Sifo Extra silné granule čistič sifónov 500 g

Popis

Sifo je určený na čistenie sifónov umývadiel, výlevok, vaní, WC a kuchynských drezov. Rozpúšťa kuchynské odpady, mastné usadeniny, vlasy.

Vlastnosti
  • 3x účinnejšie
  • Extra silné granule

Skladovanie
  • Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Návod na použitie: do sifónu nasypte 50-100 g Sifa a nalejte 1/2 l vriacej vody.
Nechajte pôsobiť 30 minút a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na hliníkové potrubia.

Varovanie

Upozornenie: rozpúšťanie Sifa je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár pred poleptaním.
Obsahuje hydroxid sodný (EC 215-185-5).
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P260 Nevdychujte prach.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
P280 Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre.
P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
Prvá pomoc:
P301 + P330 + P331 + P310 po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum tel. č. 02/54774166 alebo lekára.
P304 + P340 po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338 + P310 po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum tel. č. 02/54774166 alebo lekára.
P303 + P361 + P353 pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
Nebezpečenstvo.

Za vyššie uvedené informácie nenesieme zodpovednosť. V každom jednotlivom prípade si pozrite informácie na príslušnom obale produktu, iba tie sú záväzné. Dizajn produktu sa môže líšiť od obrázku.

Zloženie

Hydroxid sodný (EC 215-158-5)

Balenie

500 g - Plastový obal
Rozmery
Výška regálu: 237 mm
Šírka regálu: 63 mm
Hĺbka regálu: 63 mm

Hmotnosť
Brutto hmotnosť: 606 g

Recyklácia
Obal: Plast - štandardne recyklované

Výrobca

Kontakt
Webová adresa www.tatrachema.sk
Telefónne číslo 00421/335 901 111

Adresa výrobcu

Tatrachema výrobné družstvo Trnava závod Šaštín-Stráže Piesočná 723 908 41 Šaštín-Stráže Slovenská republika

Vrátiť

Tatrachema výrobné družstvo Trnava závod Šaštín-Stráže Piesočná 723 908 41 Šaštín-Stráže Slovenská republika tel.: 00421/335 901 111 www.tatrachema.sk

Ďalšie informácie

Hmotnosť 590 g
Krajina pôvodu

EU

Jednotka

ks, kg